Publiczne Przedszkole "STOKROTKA" w Dębnicy

Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola "Stokrotka" w Dębnicy w roku szkolnym 2018/2019
Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola "Stokrotka" w Dębnicy w roku szkolnym 2018/2019

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2018/19.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 1611).

 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

 • Statut Przedszkola

  Zawartość planu:

   

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

 2. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2018.

 3. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

 4. Spodziewane efekty.

 5. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2018/2019.

 1. Realizacja zadań kształtujących wychowanie do wartości, jaką jest ochrona przyrody - postawy szacunku, jaką powinniśmy żywić dla przyrody naszej „Małej" i "Wielkiej Ojczyzny"; przypominanie o wartościach, jakie niosą ze sobą lokalne tradycje, czy wytwory ludzkiej myśli; uwrażliwianie i wdrażanie do kierowania się w życiu takimi wartościami jak: dobro, prawda, piękno. 

 2. Efekty kształcenia i wychowania- realizacja zabaw kształtujących samodzielność i kreatywność dziecka.

 3. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci.

 1. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.

 2. Zespoły zadaniowe nauczycieli.

 

 1. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2018/2019:

   

 1. Wychowanie do wartości: uświadamianie dzieciom i rodzicom jak ważna jest przyroda i jej ochrona. Ukazywanie jej piękna i bogactwa, wzbogacanie wiedzy o Dolinie Baryczy, rozbudzanie zainteresowania i ciekawości krajem nad Wisłą. Uczenie patriotyzmu i miłości do Polski, naszej „Wielkiej Ojczyzny”.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu samodzielności i kreatywności dzieci. Realizacja postawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2018:

   

 1. Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna.

 2. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach gminnych, a także akcjach charytatywnych. Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.

 3. W przedszkolu dba się o bezpieczne warunki pracy i pobytu dziecka.

 4. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

 5. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i wciąż doskonalą swoje umiejętności.

 6. Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

 7. Rodzice są zadowoleni z usług placówki.

 8. Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zabaw oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

   

 1.  Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

   

 1. Realizacja zadań kształtujących wychowanie do wartości - ochrona przyrody – uświadamianie dzieciom na czym polega dbałość o otaczającą je przyrodę zgodnie ze słowami hymnu Publicznego Przedszkola "Stokrotka" : "O przyrodę dzieci dbają, ją szanują i kochają. Przedszkolaki obiecują z przyrodą w zgodzie żyć", we współpracy z rodzicami.
 • Organizacja wycieczek na łono natury, wycieczek rowerowych z rodzicami "Rowerami przez Dolinę Baryczy", wyjazdów do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wlkp. , udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
 • Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego: Publiczną Biblioteką w Dębnicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dębnicy, Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, Kołem Gospodyń Wiejskich, Gminnym Ośrodkiem Kultury; z naciskiem na współpracę z Nadleśnictwem Antonin.

 

 1. Realizacja zabaw kształtujących samodzielność i kreatywność dziecka.
 • Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw umożliwiających nabywanie samodzielności oraz rozwijających kreatywność dziecka.
 • Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci w rozwijaniu zainteresowań dzieci wykonywanymi przez rodziców zawodami.

 

 1. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola.

 

 1. Spodziewane efekty:

   

 1. Nauczyciele uświadamiają dzieciom i rodzicom jak ważna jest ochrona przyrody, uczą postaw proekologicznych oraz umożliwiają dzieciom kultywowanie ważnych dla społeczności tradycji i zwyczajów.
 2. Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijając samodzielność dziecka oraz kreatywność.
 3. Dzieci:
   • nabywają opiekuńczy stosunek do świata zwierząt i roślin;

   • bezpośrednio obcują z przyrodą i dokonują obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

   • rozumieją potrzebę pomagania zwierzętom w czasie zimy i dokarmiania ptaków;

   • operują słownictwem wzbogaconym o treści ekologiczne;

   • wykorzystują materiał przyrodniczy i odpady segregowane w pracach plastycznych i technicznych;

   • segregują odpady do odpowiednich pojemników;

   • inicjują zabawy twórcze;

   • systematycznie nabywają sprawności i umiejętności;

   • stają się samodzielne w wykonywaniu różnych czynności i zadań;

   • są twórcze i kreatywne w zabawach organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu;

   • w sposób naturalny rozwijają zainteresowania zabawami prowadzącymi do poznawania zawodów wykonywanych przez swoich rodziców;

   • w sposób wielozmysłowy poznają otoczenie, kształtują nawyki samodzielnego wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań również tych, które są niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole;

   • poznają alfabet liter drukowanych podczas zajęć kształcących kompetencje cyfrowe;

   • mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację kierowanych zajęć uwzględniających ich możliwości rozwojowe, oczekiwania poznawcze i potrzeby.

     

 1. Nauczyciele
   • diagnozują i obserwują poziom rozwoju dziecka;

   • organizują twórczą przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;

   • komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form komunikacji (strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, osobiście);

   • skutecznie przygotowują dzieci do szkoły.

     

 1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2018/2019

   

  1. Realizacja zadań kształtujących wychowanie do wartości - ochrona przyrody – uświadamianie dzieciom na czym polega dbałość o otaczającą je przyrodę.

    

    

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska:

WRZESIEŃ

 • Udział w akcji "Sprzątanie Świata" pod hasłem "Akcja-segregacja! 2 × więcej, 2 × czyściej".
 • Rozpoczęcie akcji proekologicznej "Zbieramy zużyte baterie".
 • Zorganizowanie "Dnia pieczonego ziemniaka".

PAŹDZIERNIK

 • Udział w konkursie ekologicznym "Gmina Przygodzice to EKO-okolice".
 • Udział w Światowym Dniu Drzewa - posadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym.
 • Przeprowadzenie "Święta dyni".
 • Założenie "Jesiennego kącika przyrody" - gromadzenie materiału przyrodniczego.
 • Rozpoczęcie akcji proekologicznej "Zbieramy plastikowe nakrętki".

LISTOPAD

 • Zorganizowanie konkursu plastycznego dla przedszkolaków i ich rodziców "To właśnie JESIEŃ jest!" z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Wystawa prac plastycznych w przedszkolu.
 •   Światowy Dzień EKOLOGICZNEGO Misia.
 • Spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Antonin - przybliżenie dzieciom zwyczajów zwierząt zapadających w sen zimowy.

GRUDZIEŃ

 • Przygotowanie "Zimowego kącika przyrody".
 • Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i ich rodziców w ramach zajęć otwartych. Wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej z użyciem odpadów segregowanych.

STYCZEŃ/LUTY

 •  II edycja akcji "Pieskom pomagamy, karmę dla nich zbieramy" - pomoc Schronisku Ostrów mającemu swoją siedzibę w Wysocku Wielkim.
 • "Dokarmiamy ptaki" - przygotowanie "ptasiej stołówki", systematyczne uzupełnianie pokarmu w karmniku.

MARZEC

 • Założenie "Wiosennego kącika przyrody".
 • Spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Antonin w ramach Światowego Dnia Leśnika.
 • Światowy Dzień Wody - pokaz eksperymentów z użyciem wody.
 • EKO - MARZANNA - wykonanie kukły Marzanny z użyciem surowców wtórnych, świętowanie Pierwszego Dnia Wiosny.
 • "Mali ogrodnicy" - przeprowadzenie zajęć przyrodniczych.

KWIECIEŃ

 • "Hodujemy warzywa" - założenie warzywnika w kąciku przyrody.
 • DZIEŃ ZIEMI - zorganizowanie wycieczki do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wlkp.
 • Zorganizowanie Gminnego Przeglądu Przyrodniczo-Ekologicznego dla dzieci  z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Przygodzice.
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i ich rodziców "Wiosna wokół nas". Wystawa prac plastycznych w przedszkolu.

MAJ

 • I Wycieczka rowerowa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola pod hasłem "Rowerami przez Dolinę Baryczy".

CZERWIEC

 • Wycieczka do Rezerwatu Przyrody "Wydymacz" z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Zorganizowanie EKO - pikniku dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola z okazji  1 rocznicy nadania imienia "Stokrotka" Publicznemu Przedszkolu w Dębnicy.

 

 

 

 

  1. Efekty kształcenia i wychowania- realizacja zabaw kształtujących samodzielność i kreatywność dziecka.

Cel główny- wspieranie aktywności dziecka i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych poprzez organizowanie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej spontaniczne zabawy twórcze oraz zajęcia kierowane wyrabiające samodzielność i kreatywność w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.

 

Sposób realizacji zadania

Osoby odpowiedzialne za realizację

A. Nauczyciele dostosowują zajęcia do rytmu dnia poprzez odpowiednie ułożenie proporcji zajęć przedszkolnych, stanowiących części składowe realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz odpowiednią aranżację przestrzeni edukacyjnej:

 • organizują zajęcia rozwijające nawyki i zachowania prowadzące do podejmowania samodzielnych i spontanicznych zabaw w których rozwijana jest twórcza aktywność (kreatywność);
 • tworzą warunki do twórczych doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka;
 • wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
 • wspierają aktywność dziecka podnoszącą poziom samodzielności dziecka w wykonywaniu czynności samoobsługowych;
 • doskonalą sprawności dziecka zaspokajając naturalną i spontaniczną ciekawość oraz potrzebę ruchu, organizując zabawy w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu;
 • organizują zajęcia przygotowujące do nabywania sprawności w czytaniu i pisaniu, np. zabawy ortofoniczne, zabawy słowne, teatralne;
 • organizują stałe i czasowe kąciki umożliwiające rozwój sprawności manualnych, które mają wpływ na rozwój  aktywności twórczej i poznawczej dzieci;
 • organizują spotkania i zabawy z rodzicami na terenie przedszkola rozwijające twórczą aktywność dziecka np. ruchową i poznawczą: dzieci biorą udział w konkursach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim w których niezbędna jest twórcza aktywność np. plastycznych, recytatorskich itp.;
 • współdziałają z rodzicami w rozwijaniu zainteresowań dzieci wykonywanymi przez rodziców zawodami.

 

B. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu sprawności w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

a/rytm dnia w przedszkoluumożliwia swobodną zabawę, w której dziecko kształtuje samodzielność i twórczą aktywność;

b/ zapewnia się dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez stosowanie procedur i zasad;

c/organizowane zabawy, zajęcia i wypoczynek z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka i możliwości percepcyjnych sprzyjają nabywaniu samodzielności, wspierają indywidualność i oryginalność dziecka;

d/ dzieciom, rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, udzielana jest pomoc;

e/ dzieciom umożliwia się bezpieczną i samodzielną eksplorację otaczającej przyrody rozwijając jego wrażliwość;

f/ rozwija się wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka np. mowy, zachowania, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca;

g/ rozwija się nawyki i zachowania dziecka prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

h/ wpierana jest aktywność dziecka podnosząca poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

i/ uświadamia się dzieciom istniejące zagrożenia poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań, bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe;

j/umożliwia się dzieciom bezpieczną i samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów pracy własnej;

k/umożliwia się dziecku poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

3.Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

 

Cel główny: wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

Nazwa zadania i sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci.

 

 

Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele grup

 

 

 

Nauczyciele grup

 

VI. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019:

 

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  - pasowanie na przedszkolaka

 20.09.2018r.

Elżbieta Błaszczuk

2.

Akcja "Sprzątanie Świata" pod hasłem "Akcja-segregacja! 2 × więcej, 2 × czyściej".

 wrzesień 2018r.

 

Nauczyciele grup

4.

Dzień pieczonego ziemniaka

25.09.2018r.

Elżbieta Błaszczuk

5.

Dzień Chłopca

28.09.2018r.

Nauczyciele grup

5.

Święto dyni

październik 2018r.

Elżbieta Błaszczuk

6.

Akademia przedszkolaka z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

09.11.2018r.

Elżbieta Błaszczuk

7.

Andrzejki

Listopad 2018r.

Iwona Król

8.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

listopad 2018r.

Edyta Śmigiel

9.

Mikołajki

06.12.2018r.

Iwona Król

10.

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

grudzień 2018r.

Nauczyciele grup

11.

Spotkanie świąteczne dla dzieci i pracowników przedszkola

grudzień 2018r.

Nauczyciele grup

12.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2019r.

Nauczyciele grup

13.

II edycja akcji "Pieskom pomagamy, karmę dla nich zbieramy"

styczeń 2019r.

Elżbieta Błaszczuk

14.

Bal karnawałowy

luty 2019r.

Iwona Król

15.

Walentynki

luty 2019r.

Nauczyciele grup

16.

Dzień Kobiet

marzec 2019r.

Nauczyciele grup

17.

Pierwszy Dzień Wiosny

 marzec 2019r.

Edyta Śmigiel

18.

Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wlkp.

kwiecień 2019r.

Edyta Śmigiel

19.

Gminny Przegląd Przyrodniczo-Ekologiczny dla dzieci  z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Przygodzice.

kwiecień 2019r.

Elżbieta Błaszczuk

Edyta Śmigiel

20.

Zajączek wielkanocny

kwiecień 2019r.

Nauczyciele grup

21.

I Wycieczka rowerowa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola pod hasłem "Rowerami przez Dolinę Baryczy".

maj 2019r.

Elżbieta Błaszczuk

22.

Dzień Mamy

maj 2019r.

Nauczyciele grup

23.

Dzień Dziecka - wycieczka do Rezerwatu Przyrody "Wydymacz"

czerwiec 2019r.

Iwona Król

24.

EKO - piknik dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola z okazji  1 rocznicy nadania imienia "Stokrotka" Publicznemu Przedszkolu w Dębnicy

czerwiec 2019r.

Nauczyciele grup

25.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

czerwiec 2019r.

Nauczyciele grup

 

VII. Zespoły zadaniowe nauczycieli:

 

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

1.

ds. ewaluacji wewnętrznej

Elżbieta Błaszczuk - koordynator, Edyta Śmigiel, Iwona Król

2.

ds. promocji przedszkola w środowisku

Iwona Król - koordynator, Elżbieta Błaszczuk, Edyta Śmigiel

3.

ds. wychowawczych i wspomagania

Edyta Śmigiel - koordynator, Elżbieta Błaszczuk, Iwona Król

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2018/2019 z 29.08.2018r.