Publiczne Przedszkole "STOKROTKA" w Dębnicy

Pięcioletni program rozwoju przedszkola

 

Program rozwoju Publicznego Przedszkola w Dębnicy na lata 2013 - 2018

I. Strategia rozwoju placówki

 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Nasza wizja: "Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców".
Mocne strony przedszkola:

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna.
 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę regionu.
 • Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo).
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Utworzenie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

II. Diagnoza
Opracowanie Programu rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

 1. Zadania
  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
  • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.
 2. Cele
  • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
  • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
  • Stymulowanie kreatywnej postawy.
  • Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
  • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja".
  • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
  • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.
 3. Nasz priorytet: Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

III. Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

Rok szkolny 2013/2014

"Twórczy przedszkolak"

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:       

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
  • Kąciki plastyczne
  • Kąciki teatralne
  • Skrzynie skarbów
  • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
  • Ekspozycje dzieł znanych twórców
  • Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
 3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
 4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
 5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.
 6. Opracowanie bibliografii do planu rocznego przedszkola.
 7. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
  • Koncerty muzyczne
  • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
  • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
  • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty
 8. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
  • Przedszkolny Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.
  • Akcja "Dzieci Dzieciom" (nakrętki od butelek)
  • Akcja "Góra grosza".
  • Akcja „Pomagamy zwierzętom”.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2013/2014, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2014 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne
 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

 

Rok szkolny 2014/2015

"Nasze emocje i uczucia"

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 3. Poznanie własnych praw i obowiązków
 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
  • aranżacja i modernizacja sal
  • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
 3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
  • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wlkp.
  • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych np. bajki terapeutyczne.
  • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
 4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
 5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
 6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
  • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
  • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
  • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
 7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci ( Wielkanoc)
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2014/2015,  a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2015 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają własne prawa i obowiązki
 2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne
 3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych
 4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
 5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie
 6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej
 7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej
 8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego

Rok szkolny 2015/2016

"Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
  • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
  • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
  • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
  • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
  • kąciki sportowe
  • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
  • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
  • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje związane z ruchem.
  • doposażenie przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
  • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji – współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
  • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
  • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
  • zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej
  • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
  • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
  • hodowlę nowalijek w salach
 6.  Promowania zdrowego stylu życia

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

 

Rok szkolny 2016/2017

"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:

 1. Rozwijanie i eksponowanie predyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
 2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
 3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
 4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
 5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
 6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych i tanecznych
 7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

Działania:

 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
  • udział dzieci w koncertach muzycznych
  • śpiew indywidualny, zbiorowy
  • taniec
 2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
 3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
 4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
 5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
  • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
  • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
 6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
 7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych
  • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
  • ćwiczenia emisyjne
  • śpiewanie i słuchanie piosenek
  • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
  • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
  • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)

 

Monitorowanie

Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca oraz analiza dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
 2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
 3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
 4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
 5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
 6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
 7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
 8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
 9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
 10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

Rok szkolny 2017/2018

"Dziecięca ekspresja werbalna"

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:

 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
  • analiza treści pozycji literackich,
  • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
  • układanie krótkich opowiadań,
  • zabawy słownikowe,
  • inscenizowanie,
  • nauka wierszyków, wyliczanek,
  • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
  • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
 4. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
 5. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 6. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 7. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
 8. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
 9. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka.

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.

Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, Hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą, Karty dokumentowania kształcenia ustawicznego nauczycieli, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych
 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty
 3. Poprawnie wypowiadają się
 4. Mają bogaty słownik
 5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
 6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura
 7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów
 8. Poznaje bogactwo języka literackiego
 9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole
 10. Interesuje się tekstem i literami
 11. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

IV. Partnerzy

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
 2. Ośrodek Zdrowia w Dębnicy
 3. Pałac Myśliwski w Antoninie
 4. Nadleśnictwo Antonin
 5. Przedszkole w Czarnymlesie
 6. Przedszkole w Jankowie Przygodzkim
 7. Przedszkole w Przygodzicach
 8. Szkoła Podstawowa w Dębnicy
 9. Biblioteka w Dębnicy
 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnicy
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnicy
 12. Szkoła Muzyczna w Ostrowie Wlkp.
 13. Schronisko dla zwierząt w Ostrowie Wlkp.

V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Interesuje się czytaniem.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy. 
 3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 5. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 6. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 8. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
 9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
 2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.