Informacje o Przedszkolu w Dębnicy

 

Publiczne Przedszkole w Dębnicy
Dębnica ul. Ostrowska 74
63-421 Przygodzice
Tel. 62 733 71 34
przedszkole_debnica@interia.pl

 

 
Publiczne Przedszkole w Dębnicy rozpoczęło swoją działalność w 1968r. Wcześniej od roku 1965 istniało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Dzieciniec. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Przygodzice w powiecie ostrowskim. Obwód przedszkolny obejmuje trzy miejscowości: Antonin, Dębnica, Ludwików. Dzieci z miejscowości Antonin i Ludwików są dowożone do przedszkola autobusem szkolnym pod opieką nauczyciela.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie od 6.00 do 16.00. Funkcjonują dwa oddziały: Biedronki (trzy- i czterolatki) i Motylki (pięcio- i sześciolatki).
Budynek, w którym mieści się przedszkole jest stary, ale dostosowany do potrzeb i warunków placówki. W czasie wieloletniego funkcjonowania był modernizowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb i przepisów. W budynku tym znajdują się dwie sale zabaw dla dzieci, zaplecze kuchenne, łazienka, szatnia i gabinet dyrektora. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się budynek gospodarczy oraz plac zabaw dla dzieci. Urządzenia na placu są atestowane, dostosowane do wieku dzieci, zabezpieczono również miejsce do swobodnych zabaw.
Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, zabawki i bogaty zestaw pomocy dydaktycznych. Wnętrze przedszkola dzięki zmysłowi estetycznemu pracowników jest kolorowe, zachęcające dzieci i rodziców do jak najczęstszego przebywania w nim.
Współpraca między rodzicami dzieci a personelem przebiega harmonijnie. Rodzice są sprzymierzeńcami w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością placówki. Uświadamiają sobie, że przedszkole sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci i jest niezbędne, aby dobrze rozpocząć edukację szkolną. W przedszkolu dzieci przygotowywane są do życia w grupie, osiągają umiejętność współdziałania z rówieśnikami.
Przedszkole podejmuje działania w celu upowszechniania wychowania przedszkolnego, a tym samym pozyskiwania jak największej liczby dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. Corocznie organizowane są „Dni otwarte” przedszkola w celu promowania placówki.
Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają dzieciom pełną realizację treści programowych i pozwalają nauczycielom stwarzać warunki do ich wszechstronnego rozwoju. Dzieci uczą się poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Z uwagi na przestrzeganie zasady stopniowania trudności dzieci rozumieją wymagania edukacyjne stawiane przez nauczyciela. Dzieci mające kłopoty z uczeniem się mogą liczyć na indywidualną pomoc nauczycielek, które poświęcają im wiele dodatkowego czasu, starają się zachęcić i zmotywować, dostosowują wymagania do możliwości dziecka. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w organizowanych sytuacjach edukacyjnych, są uwrażliwiani na potrzeby innych dzieci poprzez pomoc dzieciom chorym, słabym, mniej zdolnym i zagubionym. Diagnozowane są predyspozycje dzieci tak, aby stworzyć wychowankom możliwość rozwijania ich talentów i zainteresowań. Przedszkolaki korzystają z wielu wycieczek krajoznawczych po najbliższej okolicy i nie tylko. Umiejętności dzieci prezentowane są podczas uroczystości przedszkolnych. Przedszkole uczestniczy w konkursach plastycznych, festiwalach muzycznych organizowanych na terenie gminy i powiatu.
Działania przedszkola w zakresie wychowania i opieki mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Są ukierunkowane na wychowanie dziecka, które ma być człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych, które akceptuje siebie, ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialne za podejmowane decyzje.
Przedszkole uczestniczy w projekcie „Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice”, który ma na celu nabycie nowych umiejętności językowych przez nauczycieli.  Współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica; dzięki czemu możliwa była realizacja projektu festiwalu teatralnego połączonego z warsztatami dla dzieci przedszkolnych z Publicznego Przedszkola w Dębnicy i Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy „Majowy teatr na łące”.
Rada Rodziców działająca przy przedszkolu organizuje imprezy dochodowe, dzięki czemu przedszkole wzbogacane jest w nowe meble, urozmaicony plac zabaw, sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne, a dzieci częściej korzystają z wycieczek i wyjazdów.
W przedszkolu zatrudnionych jest 7 osób: dyrektor, 3 nauczycielki oraz 3 pracowników obsługi.
W 2018 r. przedszkole w Dębnicy obchodziło 50-lecie swojego istnienia. Aby nadać temu wydarzeniu odpowiednią oprawę uruchomiliśmy procedurę nadania imienia przedszkolu, mając na uwadze to, że poprzez nadanie imienia, przedszkole uzyska swoją indywidualność i tożsamość, wyróżniającą je spośród innych placówek.
Uchwałą Rady Gminy Przygodzice Publicznemu Przedszkolu w Dębnicy nadano imię „Stokrotka”. W codziennej  pracy nauczyciele przedszkola starają się uświadamiać swoim podopiecznym, jak ważna jest przyroda i jej ochrona. Ukazują jej piękno i bogactwo, poszerzają wiedzę o Dolinie Baryczy, rozbudzają zainteresowania i ciekawość krajem nad Wisłą.
Przesłaniem społeczności przedszkolnej, związanym z imieniem Stokrotka, jest i będzie, aby jej wychowankowie potrafili docenić ważne w ich życiu osoby, miejsca, chwile, by dostrzegali piękno swojej ojczyzny i regionu. Niepozorny kwiat stokrotki - symbol skromności, miłości i prostoty w nazwie przedszkola z pewnością pomoże to zrealizować.